DISTRICT SERICULTURE OFFICE(TASAR), TAMENGLONG

Plantation Report as on 2014-08-08

  1. Mulberry plantation target:- 10 acres/25,000 Saplings.
    Achievement:- 10.74 acres/26,1000 Saplings.
  2. Kesseru plantation target:- 10 acres/4,000 Saplings.
    Achievement:- 3 acres/1200 Saplings.

 

Mulberry Sector:

Sl. No.

Name of  Farmer

C/O.

 

Village

Block

Mulberry Planted.

Remarks.

Acre

No.

Source

1

Joy Kamei

S/o. Makuthai

Tupul

Nungba

.8

2000

DSO. Tml.

 

2

Pouhenlung Kamei

S/o. Mukusing

.64

1600

"

 

3

G. Pousilung

S/o. Riangbangdi

"

.4

1000

 

4

K. Poujanglung

S/o. Khangliachung

"

.6

1300

 

5

Jolly Kamei

W/o. Gailarei

1

2500

 

6

P. Ambrose

S/o. Tinlakpou

Tml.-W/7

Tamenglong

.8

2000

 

7

Namsingliu

W/o. Hemlet

Utopia-1

.8

2000

 

8

Silu Abonmei

S/o. Zinda Abonmei

Tamah

Tamei

.4

1000

 

9

AB.Robinbou

S/o.  Malekwangbou

-do-

.4

1000

 

10

Masaliu

W/o. Namjingbou.

-do-

.4

1000

 

11

Jonwang

W/o. AB. Sinibou

-do-

.4

1000

 

12

C.G.Lucy

W/ o. Dilungbou.

Tamah..

.4

1000

 

13

Dinreiyang

S/o. Sajilung

Gaidimjang

Khoupum

.8

2000

 

14

 P. Hourelung Rongmei

S/o. Khanglujei

Thangal.

.8

1500

 

15

Aluna Gonmei

W/o. Sapong

Tupul.

Nungba

.4

500

 

16

Blessing Gangmei

S/o. Josep

Longma.i

.4

1000

 

17

Majakhun Riamei

S/o. Liruga.

Luwanglon  Khunou.

Khoupum

.5

1700

 

18

Khuilangam

S/o. K.G. Chingbi

Oinamlong.

.8

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total :

10.74

26,100  of Mulb. Saplings

 

 


Eri Sector:

Sl. No.

Name of  Farmer

 C/O.

 Village

 Block

Mulberry Planted

Remarks

Acre

No.

Source

1

Pewiel Thoirei

S/o. Theisincham

Dolang

Khoupum

.75

300

STC. Kwakta.

 

2

Thoitakdam

S/o. Bungneivam

"

.75

300

"

 

3

Thoireiding Thorei

(L) Ritinreh Thorei

"

.75

300

 

4

R. Pouchalung

(L) Gaisunlungliu

"

.75

300

 

Total: 3 acres 1200 nos of Kesseru Sapling