Close

Schools

Dikiuram PS

Dikiuram, Tamei Block

Dunong PS

Dunong

Hamei English School

Tamah

Hope Foundation Academy

Langmei, Tamei Block

Illeng PS

Illeng

Joupi PS

Joupi, Tamei

Kabangning PS

Kabangning, Tamei

Kabonram SVS (Yanglenphai)

Kabonram, Tamei